11.3.2018 / 16:00-16:45 / KEB Lerchenfeld / Skateathon